Политика за поверителност

„хоум лайф" ООД’

 • ЕИК: 131071306
 • email: info@homelife.bg
Home Life Ltd. e дружество учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България.
„Хоум лайф” ООД прилага политика за защита на личните данни в съответствие с Регламент № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR) и като администратор на лични данни, за целите на администриране на настоящия договор и изпълнение на задълженията от „Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’, същият събира лични данни: три имена, ЕГН, Адрес, електронна поща, телефон.
„Хоум лайф” ООД съхранява личната информация за пет години от подписване на договор и/или от изтичане на срока му.
Информиран съм, че имам права на достъп и получаване на копие от личната си информация, като всеки един момент да поискам потвърждение по какъв начин се обработват личните ми данни, както и да коригирам личната си информация. В случай, че установя, че личната информация, която се обработва за мен е невярна, мога да поискам тази информация да бъде актуализирана или коригирана по друг начин, както и да поискам личните ми данни да бъдат заличени/изтрити.
Информиран съм, че мога да направя такова искане по всяко време, но това право е подчинено на всички законови права или задължения, за които може да се наложи да бъдат съхранявани данни. За ситуации, при които, съгласно закона, „Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’прецени, че искането ми за изтриване на лична информация може да бъде удовлетворено, компанията ще направи това без неоправдано забавяне.
Декларирам, че съм получил разяснение на зададените от мен въпроси във връзка с обработката на личните ми данни, разбрал съм значението, както и правата си и начина на упражняването им във връзка с предоставените от мен лични данни и ще се възползвам от предоставените ми права при необходимост, съгласен съм данните ми да се използват за онлайн и директен маркетинг. Запознат съм с политиката на „Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’за политика и поверителност на личните данни, като ми беше отговорено на всички въпроси относно съхраняването на личните ми данни. Давам съгласието си „Интернешънъл Пропърти Инвестмант ООД’’да съхранява и обработва личните ми данни.

Политика за бисквитките

„хоум лайф" ООД
Ние изполваме “бисквитки” на наия сайт, за да подобрим неговото представяне и Вашето преживяване. За нас е важно да сте запознати как и с какв цел те се съхраняват на Вашия компютър.
какво са "бисквитки"?
“Бисквитките” са малки тeкстови файлове, които страницата, която посещавате може да зaпише на Вашия компютър или мобилно устройство. Функцията им е да Ви разграничи от всички останали потребители на същата страница или да запази определена информация, свързана с Вашите предпочитания.
“Бисквитките” изпълняват разични функции: да индентифицират регистрираните потребители; да анализират как потребителите използват страницата; да запомнят предпочитанията им, като например персонални настройки; да ни помогнат да Ви предлагаме релевантна реклама.
как да изключите "бисквитките"?
Всички съвременни браузъри Ви позволяват да променяте настройките за “бисквитки”. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню “Опции” или “Предпочитания” на Вашия компютър.
Собственост

Настоящата интернет страница е собственост на "Хоум лайф България" ЕООД. Страницата е създадена с цел предоставяне на информация относно услугите, които предлагаме на граждани, търговски структури и неправителствени организации.

Съдържание на интернет страницата

Съдържанието на тази интернет страница, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. Публикуваната информация няма характер на правна или бизнес консултация, а е предоставена само с информативна цел. Потребителите на интернет страницата поемат лична отговорност за оценката на точността на информацията или друго съдържание, което е на разположение на интернет страницата.

Правен статут на собственика

„Хоум лайф България" ЕООД е капиталово търговско дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България. Дружеството e създадено с цел извършване на консултантска и посредническа дейност при осъществяване на сделки с недвижими имоти (покупко-продажби и наеми).

Политика за защита на личните данни

В изпълнение на задължението ни да предоставим информация за правата на лицата по защита на личните им данни, оповестяваме следните данни:

Администратор на лични данни:

Наименование: „Хоум лайф България" ЕООД , наричан по-долу „Администратор“

ЕИК: 206398408

Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618, район Витоша, ж.к. Манастирски ливади, ул. Ралевица № 85, вх. А, ет. 3, ап. 12

Адрес за контакт и кореспонденция: гр. София, район „Средец“, бул. „Витоша“ 62 Б, ет. 1.

Телефон за контакт: +359 877 48 80 48

Електронен адрес: office@homelife.bg

 

Компетентен надзорен орган по защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Със заповед на законния представител на дружеството от 01.03.2021 г. е утвърден Сборник вътрешни правила за защита на личните данни, в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), с оглед регламентиране на предприетите организационни и технически мерки от дружеството.

Основни понятия, с които Сборникът борави следва да са ясни и на потребителите, поради което ги излагаме накратко, както следва:

 • „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано  физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Това най-често са име, идентификационен номер, ЕГН, адрес, телефонен номер, e-mail и др.
 • „субект на данни“ е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор
 • „обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 • „ограничаване на обработването“ означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще
 • „профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на  определени  лични аспекти, свързани с  физическо  лице
 • „регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът  до които се осъществява съгласно критерии, независимо  дали е  централизиран,  децентрализиран
 • „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка
 • „обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.
 • „съгласие на субекта  на данните“  означава  всяко свободно  изразено,  конкретно указание за волята на субекта на данните, посредством изявление за изразяване съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени
 • „нарушение на сигурността  на лични данни“ означава  нарушение  на сигурността,  което води до случайно  или неправомерно  унищожаване,   загуба, промяна, неразрешено  разкриване  или  достъп до  лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин
 • „надзорен орган“ означава независим публичен орган, създаден от Република България с законов акт.

 

Основания за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Администраторът събира и обработва Вашите лични данни, във връзка с използването на интернет страница https://homelife.bg/, за установяване на работен контакт, предоставяне на бизнес консултации, сключване на договори, извършване на банкови плащания, въз основа на:

 • Постъпило запитване от контактната форма на интернет страницата
 • Постъпило запитване на официално обявения имейл на дружеството
 • Постъпило запитване на обявените телефони за контакт
 • Получено изрично съгласие от Вас като потребител на сайта
 • Възникване на преддоговорни отношения с клиент
 • Изпълнение на задълженията по договор с Вас
 • Спазване на нормативно установени задължения
 • Целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна

Интернет страницата на дружеството не предвижда регистрация за ползването и. Публикуваното е общодостъпно.

В нашата работа и съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета прилагаме следните принципи:

 • Законосъобразност
 • Добросъвестност
 • Прозрачност
 • Ограничение на целите на обработването
 • Точност
 • Ограничение на съхранението
 • Цялостност и поверителност на обработването

 

Цели, въз основа на които събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме личните данни, предоставени от Вас, като ползватели на нашата интернет страница https://homelife.bg/, и предоставяните от нас услуги, за следните цели:

 • Установяване на работен контакт и възможност за обратна връзка
 • Индивидуализация на страна за сключване на договор
 • Идентификация на лице, което има право да подпише договора
 • Сключване на договор за предоставяне на заявена услуга
 • Изрично упълномощаване в предвидената от закона форма
 • Съставяне на протоколи за приети и предадени документи и имущество
 • Изпращане на документи по поща или чрез куриер
 • Статистически цели
 • Извършване на плащания
 • Изпълнение на задължения по силата на специални нормативни актове за счетоводни и данъчни цели
 • Изпълнение на задължения по Закон за ограничаване на плащанията в брой
 • Изпълнение на задължения по Закон за мерките срещу изпиране на пари

 

При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява лични данни, с цел изпълнение на възникнали задължения към:

 • Национална агенция за приходите
 • Други държавни администрации и органи
 • Общински администрации и органи

 

Лични данни събирани, обработвани и съхранявани от Администратора

Администраторът обработва категории лични данни и информация за следните цели и основания:

Данни за попълване на контактната форма и отправяне на запитване до Администратора при потребителски интерес (имена и електронен адрес)

Цел, за която се събират данните: Осъществяване на обратна с потребителя и установяване на работен контакт.

Основание за обработка на личните Ви данни

С приемането на условията за ползване или при последващо сключване на писмен договор, между Администратора и потребителя на сайта се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.

Администраторът не събира и не обработва лични данни, които:

 • Разкриват расов или етнически произход
 • Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации
 • Разкрива генетични и биометрични данни,
 • Разкриват данни за здравословното състояние
 • Разкриват данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
 • Касаят лица под 18 години, освен чрез или с изричното съгласие на техните родители или законни представители
 • Не са събрани от лицата, за които се отнасят
 • Подлежат на автоматизирано взимане на решения с данни
 • Подлежат на предаване на трети държави или международни организации

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

Администраторът съхранява данни от физически лица за срок от 5 години, с оглед нормативно предвидения общ 5 годишен давностен срок, за защита на правните му интереси при съдебни или административни спорове. При съдебен спор посоченият срок може да бъде удължен до приключване на производството и влизане на съдебното решение в сила.

Администраторът съхранява личните данни на законните представители на юридически лица за срок от 5 години, с оглед нормативно предвидения общ 5 годишен давностен срок, за защита на правните му интереси при съдебни или административни спорове. При съдебен спор посоченият срок може да бъде удължен до приключване на производството и влизане на съдебното решение в сила.

Съхраняването на счетоводни документи касаещи потребителите се извършва по реда и в сроковете, предвидени в Закона за счетоводството и Закона за ДДС, както следва:

Счетоводни регистри и отчети – 10 години

Документи за финансов и данъчен контрол – 5 години

Всички останали носители – 5 години

 

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

В рамките на изпълнение на конкретно възложен ангажимент и при изразено съгласие от Вас можем да предоставим лични данни на:

 • Нотариуси, вписани в регистъра на Нотариалната камара на Република България
 • Държавни и общински администрации
 • Юридически лица с нестопанска цел
 • Организации изградени на професионален, регионален или браншови принцип
 • Финансови институции
 • Търговски структури и физически лица
 • Други, съгласно изразената воля на клиента

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни са :
 • Право да получите информация за обработването на Вашите лични данни
 • Право да получите достъп до съхраняваните за Вас лични данни
 • Право да поискате неправилните, неточните или непълните лични данни да бъдат коригирани
 • Право да поискате личните данни да бъдат изтрити, когато вече не са необходими или ако обработването им е незаконно
 • Право да възразите срещу обработването на вашите лични данни за целите на маркетинга или на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация
 • Право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни в конкретни случаи
 • Право да получавате личните си данни в пригоден за машинно четене формат и да ги изпращате на друг администратор („преносимост на данните“)
 • Право да поискате решенията, основаващи се на автоматизирано обработване, които Ви засягат или значително ви засягат и са въз основа на вашите лични данни, да бъдат направени от физически лица, а не само от компютри. Вие също така имате право в този случай да изразите Вашата гледна точка и да оспорите решението
 • За да упражните правата си, трябва да се свържете с Администратора. Искането Ви ще бъде удовлетворено без ненужно забавяне и най-късно до 1 месец или ще се посочи конкретна причина, за отказ. В тази връзка може да бъдете помолени да предоставите допълнителна информация, за потвърждение на самоличността Ви.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

При установяване на нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, Администраторът Ви уведомява за нарушението без ненужно забавяне, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

 

Вашето право да подадете жалба

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, за което необходимата информация е предоставена по-горе.

 

Статистическа информация

„Хоум лайф България“ ЕООД може да събира, анализира, обработва, изготвя и предоставя статистическа информация за посещаемостта на интернет страницата и други действия на потребителите, на рекламодатели и партньори.

Политика за бисквитките

Ние изполваме “бисквитки”, за да подобрим представянето на интернет страницата и Вашето преживяване. За нас е важно да сте запознати как и с каква цел те се съхраняват на Вашия компютър.

Какво представляват "бисквитките"?

“Бисквитките” са малки тeкстови файлове, които страницата, която посещавате може да зaпише на Вашия компютър или мобилно устройство. Функцията им е да Ви разграничи от всички останали потребители на същата страница, или да запази определена информация, свързана с Вашите предпочитания.

“Бисквитките” изпълняват различните функции, между които:

 • Да индентифицират регистрираните потребители
 • Да анализират как потребителите използват страницата
 • Да запомнят предпочитанията им, като например персонални настройки
 • Да ни помогнат да Ви предлагаме релевантна информация, съгласно предоставените ни съгласия.

 

Как да изключите "бисквитките"?

Всички съвременни браузъри Ви позволяват да променяте настройките за “бисквитки”. Обикновено можете да намерите тези настройки в меню “Опции” или “Предпочитания” на Вашия компютър.

 

Ползване на интернет страницата. Отговорност
 • Собственикът се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е безпроблемен и непрекъснат.
 • Собственикът не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в интернет страници, към които има хипервръзки, както и за предложените в тях продукти, стоки и услуги.
 • Собственикът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информацията, публикувана на интернет страницата.
 • Собственикът не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположена интернет страницата.
 • Собственикът не носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до и ползването на интернет страницата.
 • Собственикът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.
 • Собственикът не носи отговорност за нормативни промени, действия или бездействия на администрацията, от които зависи предоставянето на някои от услугите.

 

Съгласие с правилата и условията за ползване на интернет страницата

Посещавайки интернет страницата на „Хоум лайф България" ЕООД, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на интернет страницата. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте интернет страницата и предоставените в нея услуги. С ползването на интернет страницата Вие се съгласявате и обвързвате с настоящите правила и условия. Правилата са създадени както с оглед регламентиране на отношенията между собственика и потребителите, така и с нейното използване.

Собственикът си запазва правото да променя правилата и условията за ползване на интернет страницата и цените на предлаганите услуги без предварително уведомление. В случаите на установени преддоговорни отношения или сключени договори се прилагат уговорените цени и условия.

Copyright © 2024 Всички права запазени!
С помощта на Mythfinity
crossmenu
bg_BGBulgarian